รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.the.2008.191
Title แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ /
Creator เทิดศักดิ์ ผลจันทร์
Publisher มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2551
Keyword การจัดการศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นักศึกษาแพทย์, การพัฒนาตนเอง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เทิดศักดิ์ ผลจันทร์. (2551) แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ /. มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์. 2551. แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
เทิดศักดิ์ ผลจันทร์. แนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ในการพัฒนานิสิตแพทย์สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.