รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2010.26
Title การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า /
Creator กรกนก อิงคนินันท์
Contributor นันทกา โกรานา, กนกวรรณ ช้างวิจิตร
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2553
Keyword สารต้านอะซิติย์ลโคลินเอสเตอเรส, ทุ้งฟ้า [พืช]
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กรกนก อิงคนินันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
กรกนก อิงคนินันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
กรกนก อิงคนินันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาหาสารต้านอะเซติลโคลีนเอสเตอเรสจากต้นทุ้งฟ้า /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553. Print.