รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2009.28
Title การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.] /
Creator อรสร สารพันโชติวิทยา
Contributor กรกนก อิงคนินันท์
Publisher ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2552
Keyword สมอพิเภก [พืช], สารสกัดจากสมอพิเภก, สารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อรสร สารพันโชติวิทยา และ กรกนก อิงคนินันท์. (2552) การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.] /. ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
อรสร สารพันโชติวิทยา และ กรกนก อิงคนินันท์. 2552. การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.] /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
อรสร สารพันโชติวิทยา และ กรกนก อิงคนินันท์. การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากผลสมอพิเภก [Terminalia bellerica Roxb.] /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552. Print.