รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2008.34
Title การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ /
Creator กรกนก อิงคนินันท์
Publisher คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2551
Keyword สารต้านฟอสโฟไดเอสเทอเรส, สมุนไพร, ฟอสโฟไดเอสเทอเรส, สมรรถภาพทางเพศ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กรกนก อิงคนินันท์. (2551) การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ /. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
กรกนก อิงคนินันท์. 2551. การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
กรกนก อิงคนินันท์. การหาสารต้านฟอสโฟไดเอสเตอเรสในสมุนไพรไทย ที่มีฤทธิ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ /. ม.ป.ท.:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print.