รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2005.12
Title การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว /
Creator วรี ติยะบุญชัย
Contributor จารุภา วิโยชน์, กรกนก อิงคนินันท์
Publisher มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2548
Keyword ขมิ้นชัน, โพลิเมอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วรี ติยะบุญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2548) การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว /. มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
วรี ติยะบุญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2548. การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
วรี ติยะบุญชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตั้งตำรับและพัฒนาสูตรตำรับแกรนูลขมิ้นชันที่ถูกเคลือบด้วยพอลิเมอร์ โดยใช้ระบบลอยตัว /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548. Print.