รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2005.10
Title การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ /
Creator กรกนก อิงคนินันท์
Contributor จารุภา วิโยชน์, ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร
Publisher ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2548
Keyword สมุนไพร, ฟอสโฟไดเอสเทอเรส, ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ, ยากระตุ้นประสาท
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กรกนก อิงคนินันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2548) การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ /. ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
กรกนก อิงคนินันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2548. การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
กรกนก อิงคนินันท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตรวจสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ฟอสโฟไดเอสเทอเรส ในสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นยาบำรุงกำลังและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548. Print.