รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2004.5
Title วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี /
Creator ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
Publisher คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2547
Keyword การเจรจาการค้า, การเปิดเสรีทางการค้า
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (2547) วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี /. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. 2547. วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี /. ม.ป.ท.:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. วิจัยเพื่อเขียนบทความนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจไทยกับการเจรจาการค้าพหุภาคี /. ม.ป.ท.:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. Print.