รหัสดีโอไอ 10.14457/NU.res.2000.1
Title การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น /
Creator ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
Publisher คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Publication Year 2543
Keyword การลงทุน, เด็ก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. (2543) การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น /. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,:ม.ป.ท.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. 2543. การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น /. ม.ป.ท.:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,;
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. การลงทุนในเด็ก : รัฐ ชุมชน และครัวเรือนควรลงทุนด้านใดให้มากขึ้น /. ม.ป.ท.:คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543. Print.