รหัสดีโอไอ 10.14457/NPRU.res.2012.1
Title นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /
Creator ชลีรัตน์ พยอมแย้ม
Publisher คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,
Publication Year 2555
Keyword การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ดนตรี
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. (2555) นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,:ม.ป.ท.
ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. 2555. นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,;
ชลีรัตน์ พยอมแย้ม. นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม /. ม.ป.ท.:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2555. Print.