รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2019.89
Title กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย
Creator จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์
Contributor ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2019
Keyword พื้นที่ชุ่มน้ำ -- การอนุรักษ์, พื้นที่ชุ่มน้ำ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ และ ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. (2019) กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ และ ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. 2019. กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
จรีรัตน์ สร้อยเสริมทรัพย์ และ ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์. กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019. Print.