รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.99
Title ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย
Creator สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์
Contributor ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์ และ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. (2015) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์ และ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. 2015. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
สุขสันต์ อิทธวิทยาวาทย์ และ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.