รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.98
Title บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน
Creator พิรอร เหล่าดำรงกูล
Contributor บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword ทรัพยากรมนุษย์ -- การบริหาร, ประชาคมอาเซียน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พิรอร เหล่าดำรงกูล และ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. (2015) บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
พิรอร เหล่าดำรงกูล และ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. 2015. บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
พิรอร เหล่าดำรงกูล และ บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในประชาคมอาเซียน. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.