รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.97
Title บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Creator อรปวีณ์ ธรรมานุชิต
Contributor พลอย สืบวิเศษ
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword ประชาคมอาเซียน, ผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหาร, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อรปวีณ์ ธรรมานุชิต และ พลอย สืบวิเศษ. (2015) บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
อรปวีณ์ ธรรมานุชิต และ พลอย สืบวิเศษ. 2015. บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
อรปวีณ์ ธรรมานุชิต และ พลอย สืบวิเศษ. บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.