รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.96
Title ทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กรณีศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น (ฝ่ายการเมือง) ในระดับเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล
Creator นิชนันท์ พิชัยเงาะ
Contributor อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword ผู้บริหาร -- ไทย -- ทัศนคติ, ภาษีที่ดิน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

นิชนันท์ พิชัยเงาะ และ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. (2015) ทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กรณีศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น (ฝ่ายการเมือง) ในระดับเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
นิชนันท์ พิชัยเงาะ และ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. 2015. ทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กรณีศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น (ฝ่ายการเมือง) ในระดับเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
นิชนันท์ พิชัยเงาะ และ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. ทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) กรณีศึกษาผู้บริหารท้องถิ่น (ฝ่ายการเมือง) ในระดับเทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบล. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.