รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.126
Title สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Creator อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก, อาสาสมัคร
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์. (2015) สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์. 2015. สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
อิศราพักตร์ สรรพศาสตร์. สื่อปฏิบัติการสมมติ รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเสริมสร้างพลังอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในบริบทของการอบรมเชิงปฏิบัติการ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.