รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.124
Title ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ของกรีนพีซประเทศไทย ที่มีต่อกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี
Creator ชนม์ชนก เพ็งกุล
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ชนม์ชนก เพ็งกุล. (2015) ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ของกรีนพีซประเทศไทย ที่มีต่อกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
ชนม์ชนก เพ็งกุล. 2015. ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ของกรีนพีซประเทศไทย ที่มีต่อกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
ชนม์ชนก เพ็งกุล. ประสิทธิผลของนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ของกรีนพีซประเทศไทย ที่มีต่อกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นซี. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.