รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.123
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์
Creator วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword แก๊สรถยนต์, ระบบแก๊สรถยนต์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา. (2015) ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา. 2015. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.