รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.121
Title ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
Creator ศศิภรณ์ คำวิเศษณ์
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword สถาบันอุดมศึกษา, กฎหมาย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ศศิภรณ์ คำวิเศษณ์. (2015) ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
ศศิภรณ์ คำวิเศษณ์. 2015. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
ศศิภรณ์ คำวิเศษณ์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.