รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.119
Title พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
Creator ณัฐวีณา ศรีหิรัญ
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword ละครหลังข่าวภาคค่ำ, ละครโทรทัศน์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ณัฐวีณา ศรีหิรัญ. (2015) พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
ณัฐวีณา ศรีหิรัญ. 2015. พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
ณัฐวีณา ศรีหิรัญ. พฤติกรรมการเปิดรับชม การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจจากละครโทรทัศน์หลังข่าวภาคค่ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.