รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.118
Title แแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์
Creator อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword อุตสาหกรรม, การจัดการอุตสาหกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี. (2015) แแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี. 2015. แแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี. แแนวทางการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์ และแฟตตี้แอลกอฮอล์. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.