รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2015.100
Title ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ
Creator ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์
Contributor พลอย สืบวิเศษ
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2015
Keyword ผู้นำสตรีในจังหวัด, นายกเทศมนตรี
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และ พลอย สืบวิเศษ. (2015) ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และ พลอย สืบวิเศษ. 2015. ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และ พลอย สืบวิเศษ. ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015. Print.