รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2014.65
Title การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส
Creator ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2014
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร. (2014) การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร. 2014. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร. การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์ที่มีต่อเด็กด้อยโอกาส. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014. Print.