รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2014.64
Title การสร้างความปลอดภัยข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามข้อตกลงคีย์กลุ่ม Diffie-Hellman
Creator ปริญญา นาโท
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2014
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ปริญญา นาโท. (2014) การสร้างความปลอดภัยข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามข้อตกลงคีย์กลุ่ม Diffie-Hellman. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
ปริญญา นาโท. 2014. การสร้างความปลอดภัยข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามข้อตกลงคีย์กลุ่ม Diffie-Hellman. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
ปริญญา นาโท. การสร้างความปลอดภัยข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามข้อตกลงคีย์กลุ่ม Diffie-Hellman. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014. Print.