รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2011.40
Title ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Creator พระมหาจิรัตถกร อริโย (มะสุใส)
Contributor สุวิชา เป้าอารีย์, อาจารย์ที่ปรึกษา
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2011
Keyword LB 1060.2 พ17 2011, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- พฤติกรรม, การเรียนรู้ทางสังคม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

พระมหาจิรัตถกร อริโย (มะสุใส) และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2011) ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
พระมหาจิรัตถกร อริโย (มะสุใส) และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2011. ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
พระมหาจิรัตถกร อริโย (มะสุใส) และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011. Print.