รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2010.84
Title ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย
Creator วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
Contributor พลภัทร บุราคม, อาจารย์ที่ปรึกษา
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2010
Keyword รายจ่ายสาธารณะ, HJ 7898.55 ว17 2010, รายจ่ายของรัฐ -- ไทย, การกระจายรายได้ -- ไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2010) ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท.
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2010. ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์;
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อรายจ่ายสาธารณะด้านสังคมและผลต่อการกระจายรายได้ของไทย. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010. Print.