รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2007.20
Title การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษากรณีชุมชนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /
Creator เพลินพิศ เนติธรรมกุล
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,
Publication Year 2550
Keyword การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม, วัฒนธรรมไทย, วัฒนธรรมจีน, ชุมชนปากกะแดะ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เพลินพิศ เนติธรรมกุล. (2550) การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษากรณีชุมชนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,:ม.ป.ท.
เพลินพิศ เนติธรรมกุล. 2550. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษากรณีชุมชนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,;
เพลินพิศ เนติธรรมกุล. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษากรณีชุมชนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2550. Print.