รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2005.84
Title ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย /
Creator กิตติมา เพิ่มสมบัติ
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Publication Year 2548
Keyword การเปิดเสรีทางการค้า, ไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

กิตติมา เพิ่มสมบัติ. (2548) ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย /. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,:ม.ป.ท.
กิตติมา เพิ่มสมบัติ. 2548. ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,;
กิตติมา เพิ่มสมบัติ. ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. Print.