รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2005.359
Title การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน /
Creator ประสงค์ บุญตัน
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Publication Year 2548
Keyword การค้าเสรีและการคุ้มครอง, ไทย, พ่อค้า, นักธุรกิจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประสงค์ บุญตัน. (2548) การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน /. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,:ม.ป.ท.
ประสงค์ บุญตัน. 2548. การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน /. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,;
ประสงค์ บุญตัน. การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน /. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. Print.