รหัสดีโอไอ 10.14457/NIDA.the.2003.140
Title การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก /
Creator สมนึก สินธุปวน
Publisher สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,
Publication Year 2546
Keyword ภาษาไทย, การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมนึก สินธุปวน. (2546) การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก /. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,:ม.ป.ท.
สมนึก สินธุปวน. 2546. การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก /. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,;
สมนึก สินธุปวน. การวิเคราะห์กระจายคำในประโยคภาษาไทย โดยการโปรแกรมเชิงเจนเนติก /. ม.ป.ท.:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546. Print.