รหัสดีโอไอ 10.14457/NDC.res.2011.46
Title ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
Creator สมเกียรติ ศรีประเสริฐ
Publisher สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Publication Year 2554
Keyword ความมั่นคงระหว่างประเทศ, ความมั่นคงแห่งชาติ, เขตแดน
Language thai
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

สมเกียรติ ศรีประเสริฐ. (2554) ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร:ม.ป.ท.
สมเกียรติ ศรีประเสริฐ. 2554. ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้. ม.ป.ท.:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร;
สมเกียรติ ศรีประเสริฐ. ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้. ม.ป.ท.:สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2554. Print.