รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2016.174
Title สมรรถนะการป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ของนักระบาดวิทยาภาคสนามระดับจังหวัด
Creator อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง
Contributor วิริณธิ์ กิตติพิชัย
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword นักระบาดวิทยาภาคสนาม ,สมรรถนะ ,สาธารณสุข
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง,วิริณธิ์ กิตติพิชัย. (2559) สมรรถนะการป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ของนักระบาดวิทยาภาคสนามระดับจังหวัด. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง,วิริณธิ์ กิตติพิชัย. 2559. สมรรถนะการป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ของนักระบาดวิทยาภาคสนามระดับจังหวัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
อนุพงศ์ สิริรุ่งเรือง,วิริณธิ์ กิตติพิชัย. สมรรถนะการป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ของนักระบาดวิทยาภาคสนามระดับจังหวัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.