รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2016.173
Title ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา
Creator กิริยา วรกัลยากุล
Contributor วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword วัฒนธรรมองค์กร ,บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ,ผู้นำองค์กร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

กิริยา วรกัลยากุล,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. (2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
กิริยา วรกัลยากุล,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
กิริยา วรกัลยากุล,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.