รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2016.172
Title สภากลางจังหวัดกับการเสริมสร้างการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ศึกษากรณี จังหวัดอำนาจเจริญ
Creator อัญชนา แสงแก้ว
Contributor รัฐศิรินทร์ วังกานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword ธรรมนูญ ,สภากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ,การเคลื่อนสังคมแบบบูรณาการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อัญชนา แสงแก้ว,รัฐศิรินทร์ วังกานนท์. (2559) สภากลางจังหวัดกับการเสริมสร้างการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ศึกษากรณี จังหวัดอำนาจเจริญ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
อัญชนา แสงแก้ว,รัฐศิรินทร์ วังกานนท์. 2559. สภากลางจังหวัดกับการเสริมสร้างการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ศึกษากรณี จังหวัดอำนาจเจริญ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
อัญชนา แสงแก้ว,รัฐศิรินทร์ วังกานนท์. สภากลางจังหวัดกับการเสริมสร้างการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ศึกษากรณี จังหวัดอำนาจเจริญ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.