รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2016.171
Title การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
Creator ทิพย์สุดา วนะวนานนท์
Contributor วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword หลักธรรมาภิบาล ,การรับรู้ ,การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ทิพย์สุดา วนะวนานนท์,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. (2559) การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ทิพย์สุดา วนะวนานนท์,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. 2559. การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ทิพย์สุดา วนะวนานนท์,วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. การรับรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.