รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2016.170
Title การปกครองท้องถิ่นไทยในอุดมคติและความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่แนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย
Creator ติณณภพ พัฒนะ
Contributor สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword การปกครองท้องถิ่นไทย ,ท้องถิ่น ,ความคาดหวัง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ติณณภพ พัฒนะ,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2559) การปกครองท้องถิ่นไทยในอุดมคติและความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่แนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ติณณภพ พัฒนะ,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. 2559. การปกครองท้องถิ่นไทยในอุดมคติและความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่แนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ติณณภพ พัฒนะ,สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. การปกครองท้องถิ่นไทยในอุดมคติและความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่แนวทางการปฏิรูปท้องถิ่นไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.