รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2015.340
Title แบบแผนการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
Creator วิชาณี แก้วแกม
Contributor อุษาวดี อัศดรวิเศษ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keyword การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ,ความวิตกกังวลในผู้ป่วย ,หัวใจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วิชาณี แก้วแกม,อุษาวดี อัศดรวิเศษ. (2558) แบบแผนการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วิชาณี แก้วแกม,อุษาวดี อัศดรวิเศษ. 2558. แบบแผนการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วิชาณี แก้วแกม,อุษาวดี อัศดรวิเศษ. แบบแผนการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดหัวใจ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.