รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2009.224
Title อิทธิพลของครอบครัวและบริบททางสังคมต่อการทำกิจกรรมยามว่าง ของเยาวชนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี /
Creator สลักจิต ชื่นชม
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล,
Publication Year 2552
Keyword เยาวชน, กิจกรรมเวลาว่าง, ครอบครัว, บริบททางสังคม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สลักจิต ชื่นชม. (2552) อิทธิพลของครอบครัวและบริบททางสังคมต่อการทำกิจกรรมยามว่าง ของเยาวชนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี /. มหาวิทยาลัยมหิดล,:ม.ป.ท.
สลักจิต ชื่นชม. 2552. อิทธิพลของครอบครัวและบริบททางสังคมต่อการทำกิจกรรมยามว่าง ของเยาวชนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล,;
สลักจิต ชื่นชม. อิทธิพลของครอบครัวและบริบททางสังคมต่อการทำกิจกรรมยามว่าง ของเยาวชนในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรกาญจนบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.