รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2020.17
Title คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Creator ศิริอรุณ แซ่โซว
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2563
Keyword เวชศาสตร์เขตร้อน ,ยุทธศาสตร์ ,วิธีปฏิบัติงาน ,คู่มือปฏิบัติงาน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext

บรรณานุกรม

ศิริอรุณ แซ่โซว, (2563) คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ศิริอรุณ แซ่โซว, 2563. คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ศิริอรุณ แซ่โซว, คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. Print.