รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2020.15
Title แรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดุลยภาพ เสถียรภาพ และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ: การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐของประเทศไทยตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์สากล
Creator โชคชัย สุทธาเวศ
Contributor โกวิทย์ บุรพธานินทร์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2563
Keyword แรงงาน ,การพัฒนาประเทศ ,กฎหมายแรงงาน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext

บรรณานุกรม

โชคชัย สุทธาเวศ,โกวิทย์ บุรพธานินทร์. (2563) แรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดุลยภาพ เสถียรภาพ และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ: การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐของประเทศไทยตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์สากล. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
โชคชัย สุทธาเวศ,โกวิทย์ บุรพธานินทร์. 2563. แรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดุลยภาพ เสถียรภาพ และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ: การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐของประเทศไทยตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์สากล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
โชคชัย สุทธาเวศ,โกวิทย์ บุรพธานินทร์. แรงงานสัมพันธ์ที่ส่งเสริมดุลยภาพ เสถียรภาพ และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ: การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ในภาครัฐของประเทศไทยตามมาตรฐานแรงงานสัมพันธ์สากล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. Print.