รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2019.34
Title โครงการการสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
Creator ปวลักขิ์ สุรัสวดี
Contributor 1. บุญพงษ์ พานิช
2. ชุติมตา พุฒิกุลางกูร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2562
Keyword ละครเยาวชน ,ละครประยุกต์ ,เยาวชนไร้สัญชาติ ,สิทธิเด็ก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext

บรรณานุกรม

ปวลักขิ์ สุรัสวดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) โครงการการสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ปวลักขิ์ สุรัสวดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. โครงการการสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ปวลักขิ์ สุรัสวดี และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการการสร้างสรรค์ละครประยุกต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องสิทธิเด็กของเยาวชนไร้สัญชาติที่มีพ่อแม่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่าในตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562. Print.