รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2019.32
Title ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน
Creator โชติกา เมืองสง
Contributor 1. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
2. สุภาภร บัวจันทร์
3. Binggui Cai
4. Guoliang Lei
5. Jiang Xiuyang
6. Xiuling Chen
7. กิตตาภา มะลิมาตร
8. ทิพวรรณ ขันคูณ
9. นิกร แก้วโมรา
10. บำรุงรัตน์ พลอยดำ
11. พัทยา เท็กกิ้ม
12. ศรัทธา กุนทอง
13. วีระ กอแก้ว
14. สมศักดิ์ ฐิติชยาภรณ์
15. สมชาย นุชนานนท์เทพ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2562
Keyword โฮโลซีน ,ลมมรสุมทวีปเอเชีย ,หินงอก ,วงปีไม้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext

บรรณานุกรม

โชติกา เมืองสง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
โชติกา เมืองสง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
โชติกา เมืองสง และผู้แต่งคนอื่นๆ. ความผันแปรของลมมรสุมฤดูร้อนในทวีปเอเชียสมัยโฮโลซีน: การศึกษาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกในหินงอกและวงปีไม้จากประเทศไทยและจีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562. Print.