รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2019.31
Title โครงการโครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับมาตรวิทยาและฟิสิกส์อะตอม โดยใช้ field programmable gate array
Creator ธเนศ พฤทธิวรสิน
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2562
Keyword ความถี่คลื่นวิทยุ ,เครื่องวัดสัญญาณรบกวน ,การสร้างวงจร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext

บรรณานุกรม

ธเนศ พฤทธิวรสิน, (2562) โครงการโครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับมาตรวิทยาและฟิสิกส์อะตอม โดยใช้ field programmable gate array. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ธเนศ พฤทธิวรสิน, 2562. โครงการโครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับมาตรวิทยาและฟิสิกส์อะตอม โดยใช้ field programmable gate array. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ธเนศ พฤทธิวรสิน, โครงการโครงการพัฒนาเครื่องมือสำหรับมาตรวิทยาและฟิสิกส์อะตอม โดยใช้ field programmable gate array. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562. Print.