รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2018.15
Title โครงการ ผลการเสริมสารแกมมาโอริซานอลจากน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำเชื้อกับการเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน
Creator พนิดา ชนาภิวัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2561
Keyword แกมมาโอริซานอล ,พ่อสุกร ,น้ำเชื้อแช่แข็ง ,สารต้านอนุมูลอิสระ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

พนิดา ชนาภิวัตน์, (2561) โครงการ ผลการเสริมสารแกมมาโอริซานอลจากน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำเชื้อกับการเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
พนิดา ชนาภิวัตน์, 2561. โครงการ ผลการเสริมสารแกมมาโอริซานอลจากน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำเชื้อกับการเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
พนิดา ชนาภิวัตน์, โครงการ ผลการเสริมสารแกมมาโอริซานอลจากน้ำมันรำข้าวต่อคุณภาพของน้ำเชื้อสุกรแช่แข็งและความสัมพันธ์ของคุณภาพน้ำเชื้อกับการเกิดปฏิกิริยาลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Print.