รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2018.14
Title กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือน เปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
Creator ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
Contributor 1. ชุติมา อยู่สมบูรณ์
2. กรกนก พงษ์ประดิษฐ์
3. นันทวัน ป้อมค่าย
4. ขวัญลออ นวลละออง
5. ณรากร วงษ์สิงห์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2561
Keyword ผู้สูงอายุ ,ครัวเรือน ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,คุณภาพชีวิต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือน เปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2561. กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือน เปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และผู้แต่งคนอื่นๆ. กลไกของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลครัวเรือน เปราะบาง: กรณีศึกษาครัวเรือนข้ามรุ่น และครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Print.