รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2018.12
Title อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษแบบประหยัดสาหรับการวัดฤทธิ์ของไซโตโครม พี 450
Creator นันทนา นุชถาวร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2561
Keyword จุลภาคฐานกระดาษ ,การค้นพบยา ,จลนศาสตร์ของเอนไซม์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

นันทนา นุชถาวร, (2561) อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษแบบประหยัดสาหรับการวัดฤทธิ์ของไซโตโครม พี 450. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
นันทนา นุชถาวร, 2561. อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษแบบประหยัดสาหรับการวัดฤทธิ์ของไซโตโครม พี 450. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
นันทนา นุชถาวร, อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ของไหลจุลภาคฐานกระดาษแบบประหยัดสาหรับการวัดฤทธิ์ของไซโตโครม พี 450. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Print.