รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2017.34
Title การศึกษากลไกซึ่งส่งผลให้ยาอิมิพีเนมไวในเชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซาที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
Creator ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2560
Keyword ซูโดโมแนส แอรูจิโนซา ,เอนไซม์เมทัลโลเบต้าแลคแทมเมส ,มัลติโลคัสซีเควนไทป์ปิ้ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์, (2560) การศึกษากลไกซึ่งส่งผลให้ยาอิมิพีเนมไวในเชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซาที่ดื้อต่อยาหลายชนิด. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์, 2560. การศึกษากลไกซึ่งส่งผลให้ยาอิมิพีเนมไวในเชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซาที่ดื้อต่อยาหลายชนิด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์, การศึกษากลไกซึ่งส่งผลให้ยาอิมิพีเนมไวในเชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซาที่ดื้อต่อยาหลายชนิด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560. Print.