รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2017.31
Title โครงการการศึกษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเซลล์ตับและการทำลายเซลล์ติดเชื้อด้วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน
Creator คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2560
Keyword เซลล์ต้นกำเนิดไอพีเอส ,ไอพีเอสเซลล์ ,เซลล์คล้ายเซลล์ตับ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร, (2560) โครงการการศึกษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเซลล์ตับและการทำลายเซลล์ติดเชื้อด้วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร, 2560. โครงการการศึกษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเซลล์ตับและการทำลายเซลล์ติดเชื้อด้วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร, โครงการการศึกษาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเซลล์ตับและการทำลายเซลล์ติดเชื้อด้วยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560. Print.