รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2016.48
Title แผนงานวิจัยการค้าบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมอาเซียนพลัส : ไทย - เมียนมา – อินเดีย
Creator โสภนา ศรีจำปา
Contributor 1. เรณู เหมือนจันทร์เชย
2. เอี่ยม พองดี
3. ธีรพงษ์ บุญรักษา
4. สิทธิพร เนตรนิยม
5. อภิรัฐ คำวัง
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword การค้า ,การลงทุน ,การท่องเที่ยว
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext

บรรณานุกรม

โสภนา ศรีจำปา และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) แผนงานวิจัยการค้าบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมอาเซียนพลัส : ไทย - เมียนมา – อินเดีย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
โสภนา ศรีจำปา และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. แผนงานวิจัยการค้าบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมอาเซียนพลัส : ไทย - เมียนมา – อินเดีย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
โสภนา ศรีจำปา และผู้แต่งคนอื่นๆ. แผนงานวิจัยการค้าบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมอาเซียนพลัส : ไทย - เมียนมา – อินเดีย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.