รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2016.19
Title การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย
Creator ปราโมทย์ ประสาทกุล
Contributor 1. รศรินทร์ เกรย์
2. ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
3. จรัมพร โห้ลำยอง
4. ศุทธิดา ชวนวัน
5. กาญจนา เทียนลาย
6. ฤทธิชัย สุทธิเสริม
7. สิรินทร์ญา ไข่เขียว
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword ผู้สูงอายุ ,ประชากรศาสตร์ ,ศตวรรษิกชน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ปราโมทย์ ประสาทกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ปราโมทย์ ประสาทกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ปราโมทย์ ประสาทกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.