รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2016.18
Title การศึกษาซิสเตมาติกส์ของพืชวงศ์กล้วย Musaceae ในประเทศไทย
Creator ศศิวิมล แสวงผล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword พืชวงศ์กล้วย ,มอโฟเมตริกส์ ,กล้วย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ศศิวิมล แสวงผล, (2559) การศึกษาซิสเตมาติกส์ของพืชวงศ์กล้วย Musaceae ในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ศศิวิมล แสวงผล, 2559. การศึกษาซิสเตมาติกส์ของพืชวงศ์กล้วย Musaceae ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ศศิวิมล แสวงผล, การศึกษาซิสเตมาติกส์ของพืชวงศ์กล้วย Musaceae ในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.